Previous Speakers

Dr. T.V. Narayan

Bangalore

Dr. Udatta Kher

Mumbai

Dr. Vivek Gaur

Delhi NCR

Dr. A. Krushnamurthy

Mumbai

Dr. Anand Raj

Nagpur

Dr. Amol Thorat

Pune

Dr. A. kumarswamy

Mumbai

Dr. Dhruv Arora

New Delhi

Dr. Harsh Arya

Nagpur

Dr. J. Singh Teja

Chandigarh

Dr. Komal Majumdar

Mumbai

Dr. Kiran Kelkar

Mumbai

Dr. Nigam Buch

Rajkot

Dr. Sampath Kumar

kolhapur

Dr. Shrikant Garje

Mumbai

Dr. Vivek Lath

Raipur

Dr. Vijay Deshmukh

Pune

Dr. Vipin Mahurkar

Mumbai

Dr. Venkat Nag

Hyderabed

Dr. Amit Gulati

Mumbai

Dr. Ates Parlar

Turkey

Dr. Lanka Mahesh

New Delhi

Dr. Leon Ardekian

Israel

Dr. Jhonson Raja James

Chennai

Dr. Oscar Miguel Ramón Morales

USA

Dr. Ramesh Chaudhary

Bangalore

Dr. Rita Singh

Nepal

Dr. Suphachai Suphangul

Thailand

Dr. Ziv Mazor

Israel

Dr. Mahendranath Reddy

Hyderabad

Dr. Mohit Kheur

Pune

Dr. Nitin Ahuja

Mumbai

Dr. Nitin Vaidya

Raipur

Dr. M. Suryavanshi

Kolhapur

Dr. Amit Gulati

Mumbai